بیست و یکم مردادماه روز حمایت از صنایع کوچک

بیست و یکم مردادماه روز حمایت از صنایع کوچک

اولین بار سازمان نواحی صنعتی، در 21 مرداد سال 1343 به منظور برنامه ریزی و اجرای طرح های مربوط به نواحی صنعتی کشور تاسیس شد و پس از آن در سال 1347 سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با هدف توسعه صنایع کوچک  شکل گرفت.پس از چندین مرحله تغییر نام و اصلاح اساسنامه در نهایت سال 1384 سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مشغول خدمت رسانی به صنایع کشور و به طور خاص صنایع کوچک و متوسط شد.

پریفرم 40 پلی اتیلن ترفتالات 29 بطری 34 بسته بندی 42 بطری پت 40 پت پریفرم 33 Polyethylene Terephthalate 30

پارس پینووا