بیست و یکم مردادماه روز حمایت از صنایع کوچک

بیست و یکم مردادماه روز حمایت از صنایع کوچک

اولین بار سازمان نواحی صنعتی، در 21 مرداد سال 1343 به منظور برنامه ریزی و اجرای طرح های مربوط به نواحی صنعتی کشور تاسیس شد و پس از آن در سال 1347 سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با هدف توسعه صنایع کوچک  شکل گرفت.پس از چندین مرحله تغییر نام و اصلاح اساسنامه در نهایت سال 1384 سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مشغول خدمت رسانی به صنایع کشور و به طور خاص صنایع کوچک و متوسط شد.

پریفرم 27 پلی اتیلن ترفتالات 16 بطری 21 بسته بندی 28 بطری پت 27 پت پریفرم 20 Polyethylene Terephthalate 17

پارس پینووا